FAQ

Javni razpis za mikro projekte oz. hitre odzive

Vprašanja in odgovori so bili pripravljeni za Javni razpis za mikro projekte 2020. Ker je javni razpis za mikro projekte, ki je bil objavljen 30. 1. 2023, vsebinsko popolnoma enak, so ti odgovori vsebinsko relevantni tudi za trenuten razpis. Seveda pa ne držijo informacije o razpoložljivih sredstvih, datumu prijave ipd. 

Splošno

Vlogo lahko oddate od 1. 6. 2020 naprej.

Ne, vse vloge, ki bodo oddane pred 1. 6. 2020 bodo zavržene in se ne bodo upoštevale.

Vprašanja sprejemamo od 30. 4. 2020 do zaprtja razpisa (do porabe sredstev oziroma najkasneje do 1. 12. 2022).

Da, omejitev ene aktivne vloge velja samo za razpis za mikro projekte.

Za vloge, ki bodo oddane v prvem paketu 1. 6. 2020, bodo prijavitelji obveščeni v roku enega meseca. Za vloge, ki bodo oddane kasneje, pa v roku 14 dni.

Da, a premislite, če je to smotrno, glede na obseg in trajanje projekta.

Da.

Predvidevamo, da bodo rezultati znani do 30. 6. 2020, a so stroški upravičeni šele od podpisa pogodbe naprej, tako da vam svetujemo, da kljub vsemu načrtujete začetek kak teden kasneje in si tako zagotovite dovolj časa za pripravo.

Administrativna upravičenost

Projekti lahko trajajo najmanj 1 mesec in največ 12. Pri tem pazite na to, da boste pravilno vpisali datume (npr. od 1. 8. 2020 do 31. 7. 2021 in ne 1. 8. 2020 do 1. 8. 2021!)

Da, na razpis se lahko prijavi vsaka organizacija, ki je uradno ustanovljena na dan oddaje prijave.

Vsebina

Projekt se sicer lahko izvaja tudi v tujini, a mora vplivati tudi na razmere v Sloveniji. Pri tem mora biti dobro utemeljeno, kako bo izvedba projekta v tujini vplivala na razmere v Sloveniji.

Da, če te aktivnosti niso bile že predvidene in plačane iz drugih sredstev (prepoved dvojnega financiranja). Če je npr. organizacija v okviru nekega EU projekta pridobila sredstva za zagovorništvo določene tematike ne pa tudi za komunikacijsko kampanjo, bi lahko ta del pokrila iz teh sredstev (ob predpostavki, da takojšen komunikacijski odziv zahtevajo razmere). V teh primerih se bo upravičenost do financiranja in nevarnost dvojnega financiranja presojala za vsak primer posebej.

Da, veljajo enaki pogoji kot pri prejšnjem vprašanju. 

Da.

Pri postavitvi rezultata pazite na to, da bodo cilji realistično zastavljeni. Če bo upravičenec naredil vse, kar je v njegovi moči, da rezultat doseže, a mu to vseeno ne bo uspelo, bo potrebno podati le ustrezno obrazložitev, zakaj se to ni zgodilo.

Da, a ne le za en medij kot tak, temveč kot širšo/splošno akcijo za podporo medijem.

Kot skupno akcijo smo imeli v mislih oboje. Lahko vas je že ob prijavi vključenih več, lahko pa so vključeni le vsebinsko oziroma kampanja naslavlja vse ... to je vaša odločitev, se pa zavedamo, da gre za relativno majhno vsoto denarja, tako da je tu smiselno, da si ne zakomplicirate življenja po nepotrebnem (npr. z velikim številom partnerjev, ki si razdelijo denar na še manjše koščke, če bi lahko ena organizacija prevezela administrativno-finančno breme, ostale pa vsebinsko sodelovale).

Glede neodvisnih medijev nimamo definicije, ki bi jo morali uporabiti. Če boste šli pogledati razvid medijev, boste videli, da jih je kar veliko. Želeli pa bi si podpreti kakovostno in neodvisno novinarstvo. Kar se nas tiče, tako lahko sodelujejo vse organizacije (mediji), ki izpolnjujejo pogoje glede demokratičnosti in spoštovanja človekovih pravic, kot je zapisano tudi na str. 13 Smernic za prijavitelje.

Ne, takšne “preventivne” akcije žal niso možne v tem razpisu. Če pa bi recimo vlada sprejela kakšen odlok/predpis ali podala izjavo, ki bi bila usmerjena proti pravicam LGBT skupnosti, pa bi bil potem nek odziv (lahko tudi v obliki “spletne parade ponosa”) upravičen.

Da, ker gre za odgovor na trenutne razmere, a le v primeru, da bi bile prizadete osebe aktivno vključene torej osebe, ki uporabljajo javni prevoz in imajo psa pomočnika.

Da, a le če bi te aktivnosti izvajali skupaj z žrtvami nasilja.

Ne, saj gre za klasično socialno storitev, ki pa ni upravičena dejavnost (socialne storitve so upravičena dejavnost samo v primeru, da vodijo k ozaveščanju, zagovorništvu, spremembam). 

Pri trajnosti bomo pozorni predvsem na trajnost sprememb, ki bodo nastale. Bomo pa tu upoštevali vrednost projekta (torej, jasno nam je, da za max 5.000,00 EUR ne morete spreminjati sveta). 

Ne, v primeru opolnomočenja ranljivih skupin, mora biti le-to usmerjeno v zagovorništvo, oblikovanje pobud za spremembe ali širših akcij za osveščanje javnosti. Morebitne socialne storitve lahko služijo le kot metoda/način, da pridete do ciljne skupine in informacij, ki jih potrebujete, da lahko potem izpeljete zagovorniško akcijo, pobudo za spremembe ali ozaveščevalno kampanjo (npr. da bi lahko ocenili, kakšne so trenutne razmere, v katerih živijo žrtve nasilja, ki so zaradi Covid-19 še bolj ogrožene, kot so bile prej, bomo zanje vzpostavili podporno FB skupino. Informacije, ki nam jih bodo članice skupine posredovale, bomo uporabili za pripravo predloga ukrepov, s katerimi bi žrtvam zagotovili potrebno pomoč tudi ob upoštevanju omejitev zaradi epidemije). Torej, socialne storitve so upravičene le, če so nujno potrebne za dosego ciljev, ki so vezani na zagovorništvo, kampanjo ipd.

Finance

Ne, zaradi specifične narave razpisa (podpira se le nujne, aktualne odzive NVO) sredstev ne morete nameniti krepitvi organizacije.

Da. Če bo strokovnjak to delo opravljal izven svojih siceršnjih delovnih obveznosti in javni zavod uradno ne bo partner v projektu, se ga obravnava kot kateregakoli drugega zunanjega sodelavca (plačan je kot zunanji izvajalec preko računa ali avtorske pogodbe). Če pa se javni zavod pridruži projektu, so lahko iz projekta kriti le stroški, ki niso že pokriti iz drugih virov (če je njegova plača že 100 % krita iz drugih javnih virov, potem bi bil na primer upravičen strošek lahko dodatek za povečan obseg dela ali nadure).

Da, če ima ta nek širši pomen. Če gre npr. za strateško litigacijo, katere rezultat ne vpliva le na življenje tega konkretnega uporabnika, ampak ima širše, dolgoročnejše posledice za vse, ki so se ali se bodo znašli v podobni situaciji. Če pa gre npr. “zgolj” za individualno pravno pomoč osebi v stiski (npr. pomoč pred deložacijo), potem pa tak strošek ne more biti strošek tega projekta. 

Ne. Upravičeni so le stroški, ki bodo nastali PO podpisu pogodbe.

Da, a le v primeru, da bi na projektu opravljala naloge, ki niso del njenih siceršnjih obveznosti v društvu (npr. v društvu je zaposlena za vodenje administracije, na projektu pa bi prevzela koordinacijo zbiranja podpisov podpore za zagovorniško akcijo). 

Da.

Lahko, če je to bolj smiselno z ekonomskega vidika (npr. da bi stroški vsakokratnega najema presegli stroške nakupa) ali kakšnega drugega vidika, ki pa mora biti dobro utemeljen. Pri vseh stroških je potrebno zasledovati načelo gospodarnosti.

Nakup opreme je sicer upravičen strošek, a mora biti vsebinsko vezan na projekt torej, tudi za stroške opreme velja, da morajo biti nujno potrebni za izvedbo te akcije in ne le koristiti družbi/organizaciji na splošno. Če želi organizacija npr. le obnoviti svoje prostore za obstoječe poslovanje, potem to ni upravičen strošek.

Stroški so upravičeni od datuma podpisa pogodbe.

Ne, pri prijavi ne potrebujete nobenih predračunov ali računov. Oceniti morate le višino posameznega stroška, kako ste do ocene prišli, nas ne bo zanimalo. Pazite pa na to, da boste s sredstvi ravnali gospodarno in da bodo vključeni le stroški, ki so nujno potrebni, saj je to podlaga za ocenjevanje. Računov v bistvu ne smete pridobiti pred začetkom projekta oziroma pred podpisom pogodbe, saj so upravičeni le tisti stroški, ki nastajajo kasneje.

Pritožbe

V primeru suma, da je pri izvajanju programa Active Citizens Fund v Sloveniji prišlo do nepravilnosti, slabega upravljanja ali korupcije, prosimo, da nam to sporočite na elektronski naslov pritozbe@acfslovenia.si (lahko tudi anonimno) in odgovorili vam bomo najkasneje v roku desetih delovnih dni. Pritožbeno komisijo sestavljajo predstavnik upravljalca programa ACF v Sloveniji, predstavnik upravnega odbora in dva zunanja člana. Ista komisija bo obravnavala tudi pritožbe na odločitve o izboru projektov, tako v zvezi s presojo administrativne upravičenosti kot vsebinsko zavrnitvijo projektov. Rok za pritožbo na odločitev o administrativni neupravičenosti je 8 delovnih dni, na odločitev o zavrnitvi projekta pa 10 dni.