Program Active Citizens Fund v Sloveniji

Program Active Citizens Fund je spet tu! Tokrat je za projekte nevladnih organizacij na voljo več kot 3 milijone evrov. Programska sredstva sklada bodo v obdobju med 2019 in 2023 razdeljena preko štirih javnih razpisov.

Osrednji cilji sklada na ravni EU so okrepljena civilna družba, aktivno državljanstvo ter opolnomočene ranljive skupine. Program Active Citizens Fund v obdobju 2014–2021 poseben poudarek namenja dolgoročnemu trajnostnemu razvoju in krepitvi nevladnega sektorja. S tem želi  okrepiti vlogo nevladnih organizacij pri spodbujanju demokratičnega vodenja države, vključevanja javnosti v odločanje na nacionalni in lokalni ravni ter krepitvi človekovih pravic. Pomembna prednostna naloga programa je tudi krepitev sodelovanja med slovenskimi civilnodružbenimi organizacijami in organizacijami iz držav donatork – Islandije, Lihtenštajna in Norveške.

Prednostna področja sklada so:
 • Demokracija, aktivno državljanstvo, dobro upravljanje in transparentnost;
 • Človekove pravice in enaka obravnava preko preprečevanja diskriminacije na podlagi rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, spola, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ali spolne identitete;
 • Socialna pravičnost in vključevanje ranljivih skupin;
 • Enakost spolov in preprečevanje nasilja na podlagi spola;
 • Okolje in podnebne spremembe.
Cilji, ki smo si jih postavili:
 • Krepitev zagovorniške in watchdog vloge nevladnih organizacij;
 • Povečanje podpore državljanski vzgoji in človekovim pravicam;
 • Opolnomočenje ranljivih skupin;
 • Trajnostni razvoj in krepitev zmogljivosti nevladnih organizacij;
 • Krepitev bilateralnega sodelovanja med organizacijami iz Slovenije in organizacijami držav donatork;
 • Krepitev regionalnega (čezmejnega) sodelovanja med civilnodružbenimi organizacijami.

To pomeni, da bomo s sredstvi sklada podprli projekte na prednostnih področjih, ki naslavljajo vsaj enega izmed zgoraj naštetih ciljev.

Program Active Citizens Fund 2014-2021 v Sloveniji upravlja CNVOS – Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij v konzorciju z Zavodom PIP – Pravni in informacijski center Maribor in Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto – DRPD Novo mesto. Člani izvršnega odbora so Tina Divjak, Bojan Golčar in Branka Bukovec.