Srednji in veliki projekti

Javni razpis za srednje projekte

Rok za prijave je potekel!

Sredstva so namenjena srednjim projektom (do 50.000 evrov) na štirih ključnih področjih: demokracija, človekove pravice, vključno z enakostjo spolov, socialna pravičnost in podnebne spremembe.

Datum objave razpisa: 14. 11. 2022

Vrednost razpisa: 421.300 evrov

Rok za oddajo projektnih prijav: 23. 1. 2023 ob 12.00

Višina financiranja: od 5.000 do 50.000 evrov

Maksimalni delež donacije na projekt: 100 % vsote vseh upravičenih stroškov projekta.

Trajanje projekta: najmanj 6 in največ 12 mesecev.

Razpisna dokumentacija

Gradiva z informativne delavnice

Informativna delavnica je potekala 24. 11. 2022 ob 10. uri preko Platforme ZOOM.

Powerpoint predstavitev z informativne delavnice

Seznam izbranih projektov

Javni razpis za srednje in velike projekte

Rok za prijave je potekel!

Datum objave razpisa: 11. 10. 2019

Vrednost razpisa: 1.530.000 evrov

Roki za oddajo projektnih predlogov - prijava je dvostopenjska:

  • Rok za oddajo projektnih idej: 11. 12. 2019 ob 12. uri
  • Rok za oddajo celovite projektne prijave: 10. 4. 2020 oz. 1 mesec po prejemu sklepa o uvrstitvi v 2. fazo

Organizacija lahko prijavi samo en projekt v okviru tega razpisa. Ni pa omejitev glede števila projektov, v katerih je organizacija lahko partnerica.

Maksimalni delež donacije na projekt: 90 % vsote vseh upravičenih stroškov projekta.

Najmanj 10 % upravičenih stroškov morajo kriti prijavitelj in/ali njegovi partnerji iz lastnih sredstev. Lastni prispevek se lahko v celoti zagotovi v denarju ali pa delno v denarju (najmanj 50 %) in delno s prostovoljskim delom (največ 50 %).

Trajanje projekta: najmanj 12 in največ 24 mesecev.

Srednji projekti
Višina razpoložljivih sredstev za srednje projekte: 780.000 evrov.
Zneski financiranja: od 20.000 do 60.000 evrov.

Veliki projekti
Višina razpoložljivih sredstev za velike projekte: 750.000 evrov.
Zneski financiranja: od 60.001 do 120.000 evrov.

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za srednje in velike projekte (pdf) popravek z dne 18. 3. 2020 - podaljšanje roka za oddajo celovite prijave (naslovna stran); 21. 11. 2019 objavljen popravek na str. 4 zaradi uskladitve deleža vrednosti projekta, ki ga morajo prijavitelji nameniti organizacijskemu razvoju.

Smernice za prijavitelje projektnih predlogov na javni razpis za srednje in velike projekte (pdf) popravek z dne 18. 3. 2020 - podaljšanje roka za oddajo celovite prijave (naslovna stran) in predvidene časovnice (str. 43); 28. 10. 2019 objavljen popravek na str. 7 zaradi uskladitve deleža vrednosti projekta, ki ga morajo prijavitelji nameniti organizacijskem razvoju.

Podatki o prijavitelju in projektu (excel) 28. 11. 2019 objavljena nova različica dokumenta, ki dovoljuje vnašanje dodatnih partnerjev. Obrazec vsebinsko ostaja nespremenjen.

Prijavna obrazca:

Prva faza prijavnega postopka: predstavitev projektne ideje (utemeljitev idejne zasnove projekta z oceno končne finančne vrednosti projekta) (word)

Druga faza prijavnega postopka: celovita projektna prijava (argumentacija, vsebina, načrt aktivnosti, časovnica, pričakovani rezultati in učinki,...) (word) - spremeba z dne 26. 2. 2020 - popravek na strani 7 - prihodek in število zaposlenih pri partnerju

Finančni načrt_2. faza_srednji projekt (excel) in Finančni načrt_2. faza_veliki projekt (excel) Sprememba z dne 24. 2. 2020 - dodana kategorija za prostovoljno delo

Finančni načrt 2. faza - srednji projekt - NADGRADNJA 23. 4. 2020 (excel) in Finančni načrt 2. faza - veliki projekt - NADGRADNJA 23. 4. 2020 (excel) Sprememba z dne 23. 4. 2020 - dodane kategorije za stroške osebja in prostovoljcev pri krepitvi kapacitet. Uporaba nove verzije obrazcev ni obvezna.

Izjava prijavitelja (word)

Izjava partnerja (word)

Vzorec pogodbe (word)

Vzorec za pripravo informacij za partnerje (v slovenskem in angleškem jeziku) (word)

Vzorec partnerske pogodbe (word)

Seznam projektov, uvrščenih v drugo fazo

Seznam izbranih srednjih in velikih projektov