NAPREJ – Na presečišču (ne)enakosti

Razpis: Javni razpis za srednje projekte
Prednostno področje: Povečana podpora državljanski vzgoji in človekovim pravicam
Trajanje projekta: 1. 6. 2023–30. 4. 2024
Vrednost projekta: 46.636,50 evrov

Rominje v Sloveniji umirajo 22 let mlajše od večinskega prebivalstva; so v več kot 80 % nezaposlene, medtem ko nasilje nad njimi ostaja spregledano in popolnoma normalizirano. Projekt NAPREJ (Na presečišču (ne)enakosti: opolnomočenje Rominj in romskih skupnosti za vprašanja enakosti spolov) zasleduje dva cilja: opolnomočenje mladih Rominj za vprašanja enakosti spolov in ozaveščanje širše javnosti (vključno z lokalnimi in nacionalnimi deležniki ter deležnicami) o položaju romske skupnosti, izzivih ki se porajajo med enakopravnostjo in enakostjo ter o pomenu zavrnitve institucionalnega rasizma in diskriminatorne obravnave romske populacije.

Večplastna diskriminacija Rominj določa njihov neenak družbeni položaj, zato, projekt NAPREJ predvideva tako aktivnosti, namenjene moški romski populaciji, kot tudi aktivnosti namenjene ključnim regijskim deležnikom in deležnicam oziroma splošni javnosti kot celoti. Z njimi bomo poskušali preseči temeljne parametre trenutnega življenja Rominj znotraj patriarhalnih skupnosti, v katerih je njihova vloga zaznamovana z zgodnjim poročanjem, vzgojo otrok in kulturo molka, ki sledi normaliziranim praksam poustvarjanja njihovega podrejenega položaja in škodljivostim institucionalnega rasizma, ki mu je populacija podvržena. Kljub temu, da je Slovenija za potrebe urejanja položaja romske skupnosti sprejela poseben zakon in, da ima ta v skladu z Ustavo zagotovljen tudi poseben položaj, pa se slednji v praksi še zmeraj soočajo z večplastno diskriminacijo, kateri so še posebej izpostavljene mlade Rominje.

Za namen premoščanja  omenjenih izzivov so v projektu NAPREJ predvidene aktivnosti: NAPREJ edukativno-ozaveščevalni program delavnic; vzpostavitev in sestajanja regijskega več-deležniškega odbora, vključujoča priprava publikacije NAPREJ, študijski obisk v Sloveniji, organizacija zaključnega posveta z nacionalnimi deležniki ter komuniciranje projekta z javnostjo.

Vse omenjene aktivnosti projekta NAPREJ bodo zasledovale naslednje cilje:

Opolnomočenje (mladih) Rominj na ključnih področjih, na katerih se sicer utrjujeta njihova presečna diskriminacija in neenakost (nasilje, izobrazba, zaposlovanje, zdravje (fizično in duševno), socialna varnost, vloga in pravice žensk idr.),

Opolnomočenje (mladih) Romov v smeri ustvarjanja varnega okolja za ženske in tudi širše – za postopno razumevanje in implementiranje enakosti spolov v romski skupnosti,

Dvig zavedanja širše javnosti o družbeni konstrukciji spolnih stereotipov in stereotipov ter predsodkov o romski skupnosti, ki so osnovni gradniki za oblikovanje negativnega javnega mnenja in kasnejše (tudi strokovne) diskriminatorne obravnave in sovražnega govora,

Nabor dobrih praks in relevantnih informacij ter podatkov, ki jih bo omogočil vključujoč bottom-up pristop projekta ter priprava javno- političnih in praktičnih izhodišč za prenos praks na ostala romska naselja in skupnosti,

Preseganje fragmentacije lokalnih in regijskih deležnikov in deležnic z aktivnim preseganjem institucionalnega rasizma in diskriminacije v obravnavi romske populacije in aktivno poseganje v reprodukcijo degradacije človekovih pravic Rominj in Romov, Izmenjava dobrih praks, idej in krepitev bilateralnih vezi z Norveško.

Kontaktna oseba: Ana Pavlič
gypsies-1518641_640

Nosilec projekta: Inštitut za proučevanje enakosti spolov

Partnerji: Razvojni center Murska Sobota, Inland Norway University of Applied Sciences, Centre for lifelong learning