Ohranimo Želodnik – Zagovorniška akcija za zaustavitev načrtovane, ekološko sporne gradnje poslovne cone v Želodniku

Razpis: Javni poziv za mikro projekte (hiter odziv)
Prednostno področje: Okrepljena zagovorniška/watchdog vloga nevladnih organizacij
Trajanje projekta: 13. 11. 2023–12. 5. 2024
Vrednost projekta: 4.978,10 evrov

Na področju gozda in mokrišča Želodnika, izključenega iz krajinskega parka, Občina Domžale načrtuje gradnjo poslovne cone. Na območju se sredi gozda nahaja tudi naravna vrednota Želodnik – ribnik, ki je sedaj del gozda. Gradnja poslovne cone bi uničila mokrišče.

Področje Želodnika je izjemnega pomena zaradi ekoloških koridorjev ter selitvenih poti dvoživk med ribnikom in okoliškim gozdom. Dolgoročno zagotavljanje nadomestnih habitatov je bilo neuspešno, kar pomeni težave z dvoživkami na povoznih površinah, in prekinitve ekoloških koridorjev.

S projektom Ohranimo Želodnik bomo sprožili zagovorniško akcijo, s katero želimo ozavestiti in izobraziti lokalno prebivalstvo, vzpostaviti ustrezne kanale za komunikacijo z javnostjo (okrogle mize, tiskovne konference, kulturni dogodek), vzpostavili bomo komunikacijo med občino Domžale in javnostjo ter poskušali sodelovati v iskanju alternativnih rešitev za izgradnjo cone.

Društvo za poglobljeno ekologijo Terra Anima vključuje umetnost v zagovorništvo in aktivnosti za izobraževanje narave ter njeno ohranjanje. Umetnost lahko ljudi na čustveni ravni poveže z lepoto in ekološkim pomenom narave ter jih spodbudi k ukrepanju za njeno zaščito. Na ravni lokalnega mokrišča, ki je po pobudi društva zdaj zavarovano v Krajinski park Češeniške in Prevojske gmajne, društvo izvaja različne akcije: čistilne akcije, akcije prenašanja dvoživk in sprehode z zgodbami, s katerimi lokalno prebivalstvo povezujemo z njihovo naravno dediščino ter jih spodbuja k zavzemanju zanjo.

Kontaktna oseba: Špela Kaplja
Ohranimo Zelodnik (002)

Nosilec projekta: Terra Anima, društvo za poglobljeno ekologijo

Partner: Kulturno umetniško društvo Center 21