Stopinje – (lokalna) kultura so osebni odtisi

Razpis: Javni poziv za male projekte
Prednostno področje: Okrepljena zagovorniška/watchdog vloga nevladnih organizacij
Trajanje projekta: 1. 2. 2022–31. 12. 2022
Vrednost projekta: 19.754,37 evrov

Projekt “Stopinje – (lokalna) kultura so osebni odtisi” rase iz zavedanja pomena ustvarjalnosti kot osnovnega človekovega izraza, ki skozi umetnost osmišlja lasten obstoj v svetu. Razvoj, ki smo ga kot družba udomačili tudi na območju občine Brda in širše, temu pomembnemu vidiku človekovega bivanja ne posveča dovolj pozornosti. Medtem ko opažamo porast ljubiteljske kulture, zaznavamo pomanjkanje sistemskih in strukturnih pogojev za vzpostavitev poklicnega in profesionalnega kulturno umetniškega udejstvovanja. S projektom bi radi opozorili na to problematiko, okrepili ozaveščenost posameznikov o problematiki in sprožili proces spreminjanja obstoječih načinov sprejemanja odločitev o smereh razvoja kulture v Občini Brda.

Naša pozornost je usmerjena v dejavnost ustvarjanja, ki naj bo podlaga za dejavnost ozaveščenega in empatičnega delovanja v družbi. Rešitev vidimo v zavedanju, da obstajajo poleg obstoječega prevladujočega načina tudi drugačni pristopi k razvoju kulture in lokalne politike, ki krepijo individualno in kolektivno ustvarjalnost, ter v spreminjaju stališča preko izkustva in s tem v ustvarjanju pogojev za razvoj senzibilnosti do lastnega ustvarjalnega izraza in izraza drugih. Ustvarjalnost v tem pomenu besede nagovarja samo srž človeka, namreč sposobnost domišljije, ki omogoča delovanje izven družbeno ustaljenih norm. To posameznikom omogoča, da razvijajo nove načine gledanja in s tem spreminjajo načine bivanja.

Spodbujanje ustvarjalnosti smo zasnovali kot preplet treh ravni delovanja: medgeneracijskih filmsko glasbenih ustvarjalnic, povezovanja ustvarjalk in ustvarjalcev, ki delujejo na območju občine, ter posvetovalnega procesa v podporo oblikovanju programa za spodbujanje umetniškega izraza v občini Brda.

V sodelovanju z Osnovno šolo Alojza Gradnika in Društvom Univerza za tretje življenjsko obdobje Brda smo zasnovali medgeneracijske filmsko-glasbene delavnice, da znova vzpostavimo stik med generacijami, izmenjamo zgodbe in jih interpretiramo skozi film ter glasbo. Namen delavnic je spodbuditi zaupanje v lastno ustvarjalno moč, pomen skupinskega sodelovanja ter dialoga med generacijami. Skupaj si želimo ustvariti prijazno okolje za ustvarjalno sodelovanje. Na ravni povezovanja med ustvarjalkami in ustvarjalci bomo organizirali niz posvetov ter z lokalnimi društvi in kolektivi sooblikovali delovno skupino, ki bo oblikovala Priporočila za oblikovanje programa spodbujanja ustvarjalnosti v Občini Brda.

Lokalne institucije, zadolžene za oblikovanje kulturne politike, bomo pozvali k sodelovanju v posvetovalnem procesu. Tega bomo zastavili kot niz srečanj aktivnih ustvarjalk in ustvarjalcev, ki delujejo v občini Brda, ter akterjev iz ravni upravljanja in oddelkov, ki so zadolženi za pripravo strategij razvoja kulture. Na posvetih bomo na podlagi prej omenjenih priporočil delovne skupine pričeli s procesom oblikovanja Smernic za razvoj ustvarjalnosti v občini.

Kontaktna oseba: Neli Maraž

DSC_0006

Nosilec projekta: Kulturno društvo Perifigi