V tretje gre rado

Razpis: Javni poziv za mikro projekte
Prednostno področje: Okrepljena zagovorniška/watchdog vloga nevladnih organizacij
Trajanje projekta: 17. 8. do 16. 10. oziroma do parlamentarnega glasovanja o predlogu zakona
Vrednost projekta: 5.000 evrov

Zakonopisci v predlogu novele zakona o medijih, ki ga je pripravilo Ministrstvo za kulturo, niso posebej opredelili tretjega medijskega sektorja, torej sektorja, ki je nekomercialen in nedržaven.  Resolucije in deklaracije evropskih institucij poskušajo poenotiti medije, ki sestavljajo t.i. tretji medijski steber. Evropski parlament je tako septembra 2008 sprejel resolucijo o svobodnih in skupnostnih medijih v Evropi. Ministri Sveta Evrope so februarja 2009 podpisali deklaracijo o vlogi skupnostnih medijev pri spodbujanju družbene kohezije in medkulturnega dialoga. Vse te deklaracije in priporočila pa očitno nimajo vpliva na odločitve odgovornih zakonodajalcev in izvrševalcev v nacionalnih državah.

Glavni cilj projekta V tretje gre rado je s celovito komunikacijsko kampanjo opozoriti javnost, da je ureditev zakonodajnega statusa tretjega medijskega sektorja v javnem interesu. S pomočjo  javne podpore bomo poskusili doseči spremembe in dopolnitve besedila predloga novega Zakona  o medijih. Tretji medijski sektor poleg specifične demokratične organiziranosti in neprofitnega delovanja pokriva področja, ki so manj zastopana v glavnih medijih v Sloveniji. Skupnostni mediji, ki so večji del tretjega medijskega sektorja, spodbujajo medkulturni dialog in krepijo medijsko pluralnost na način, da ponujajo medijski prostor različnim manjšinam, marginaliziranim družbenim skupinam ter subkulturam.

V okviru projekta bomo pripravili dokument, ki bo analiziral trenutno stanje in podal predloge za spremembe. Političnim odločevalcem  bomo na ta način ponudili smernice za zakonske rešitve in hkrati poskušali s  komunikacijskimi aktivnostmi doseči močno podporo splošne in strokovne javnosti. Komunikacijsko kampanjo bomo izvedli preko radia, spleta, javne debate in socialnih omrežij. S predstavitvijo primerov dobre prakse iz tujine na tem področju  želimo informirati javnost o možnih drugačnih zakonodajnih ureditvah strukturne podpore skupnostnim medijem.

Dolgoročno korist od ureditve statusa tretjega medijskega sektorja bodo imeli  tako skupnostni mediji kot tudi splošna javnost, saj je eno izmed glavnih vodil nekomercialnih in neodvisnih medijev obramba svobode govora in avtonomno novinarsko služenje javnemu interesu.

Kontaktna oseba: Bojan Stefanović – vodja projektne pisarne
radio

Nosilec projekta: Zavod Radio Študent