ZA ekološko kmetijstvo, varovanje okolja in zdravje ljudi

Razpis: Javni poziv za male projekte
Prednostno področje: Okrepljena zagovorniška/watchdog vloga nevladnih organizacij
Trajanje projekta: 14. 2. 2022–14. 2. 2023
Vrednost projekta: 20.000,00 evrov

Konvencionalno kmetijstvo je velik onesnaževalec okolja in pomembno prispeva k podnebnim spremembam, saj je krivo za izpuste okoli četrtine vseh toplogrednih plinov. Hkrati negativno vpliva na biotsko pestrost in naravne vire – vodo in prst – ter prinaša potencialne nevarnosti na zdravje ljudi, saj konvencionalno pridelana hrana velikokrat vsebuje ostanke fitofarmacevtskih sredstev – pesticidov –, hormonov ali celo GSO. Rast deleža površin ekoloških kmetij med kmetijskimi pridelovalci v Sloveniji je prepočasna, s čimer ne bomo dosegli nujnega zmanjšanja negativnih vplivov konvencionalnega kmetijstva na okolje in naravo.

Prav zaradi izrednega pomena rasti ekološkega kmetijstva za doseganje ključnih okoljskih, naravovarstvenih in zdravstvenih ciljev, je Evropska unija kot enega osrednjih kazalcev svoje strategije Od vil do vilic zapisala, da bo do leta 2030 vsaj 25 odstotkov kmetijskih zemljišč v EU pod ekoloških kmetijstvom. Gre za najpomembnejši dokument EU za prehransko politiko  v okviru Evropskega zelenega dogovora, kjer je ekološko kmetijstvo jasno izpostavljeno kot tista pot, ki lahko celovito preobrne omenjene negativne trende. Za doseganje tega cilja je pomembna polna angažiranost vseh držav članic, kar predstavlja izredno velik izziv za Slovenijo, ki je imela leta 2020 le 11 odstotkov zemljišč pod ekološko obdelavo. Poleg splošnega počasnega napredovanja je še zlasti zaskrbljujoče, da je število eko kmetij v zadnjih letih celo stagniralo.

Izkušnje najbolj uspešnih državah na področju ekološkega kmetijstva, kot je npr. Avstrija, ki zaseda prvo mesto v EU s 26 odstotki ekoloških zemljišč, kažejo, da je za resničen preboj potrebno močno, kvalitetno in motivirano podporno okolje. Tega sestavljajo odločna politična in finančna podpora eko pridelavi in porabi, kvalitetno in motivirano strokovno podpiranje kmetovalcev in drugih akterjev ter ozaveščenost vseh vključenih v družbi.

S projektom ZA ekološko kmetijstvo, varovanje okolja in zdravje ljudi bomo zato v letu 2022, letu številnih volitev, aktivno informirali državne in lokalne politične stranke, liste in kandidate o celovitem pomenu ekološkega kmetijstva ter jih spodbudili, da argumentirano izrazijo svojo podporo ekološkemu kmetijstvu in njegovem razvoju v Sloveniji. Gre za politično podporo pred, še posebno pa podporo v okviru izvajanja prehranskih politik znotraj vseh pomembnih institucij, npr. ministrstev, po volitvah.

V Zvezi društev ekoloških kmetov (ZDEKS) bomo aktivno sodelovali pri oblikovanju novega modela strokovne pospeševalne službe za ekološko kmetijstvo v Sloveniji. Ta služba je bila do sedaj v domeni le enega akterja, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS), kar se je izkazalo za prešibko in premalo motivirano. Na osnovi jasnih smernic najbolj uspešnih držav, da je pri teh aktivnostih potrebna udeležba organizacij, ki so zavezane izključno eko kmetijstvu, želimo okrepiti položaj ZDEKS znotraj te službe. S tem pričakujemo znatno izboljšanje motiviranosti, kakovosti in obsega pospeševalnih aktivnosti ter s tem tudi uspešnosti.

Skupaj z okrepljenim predstavljanjem eko kmetijstva v javnosti in med (konvencionalnimi) pridelovalci ter prenosom izkušenj dobrih praks iz Češke (partner Pro-Bio) in Avstrije bomo kratkoročno in dolgoročno prispevali k povečanju števila eko kmetijskih pridelovalcev.

Kontaktna oseba: Uroš Brankovič

markus-spiske-pZX9QPxeIQc-unsplash

Nosilec projekta: Zveza društev ekoloških kmetov (ZDEKS)

Partner: PRO-BIO (Češka)