Društvo Humanitas – Center za globalno učenje in sodelovanje

Razpis: Javni razpis za institucionalno podporo
Prednostno področje: Krepitev nevladnih organizacij
Trajanje: 1. 6. 2021 - 30. 4. 2024
Vrednost: 90.000,00 evrov

Glavni namen društva Humanitas je z izobraževanjem in informiranjem o globalnih izzivih ozaveščati o globalni soodvisnosti ter o vlogi, ki jo kot posamezniki in posameznice igramo v svetu. S spodbujanjem solidarnosti, odgovornosti, pravičnosti in spoštovanja človekovih pravic želijo ljudi, še posebej mlade, spodbuditi k aktivnemu vključevanju in sooblikovanju družbe, ki temelji na socialni in okoljski pravičnosti.

V društvu izvajajo interaktivne delavnice za učenke, dijake in študentke, seminarje in usposabljanja za učitelje, predstavnice nevladnih organizacij in druge, ter prirejajo različne dogodke, namenjene ozaveščanju javnosti o družbenih in okoljskih izzivih, ki zahtevajo tudi drugačne pristope reševanja. Na področju globalnega učenja razvijajo različne didaktične pripomočke, interaktivne razstave ter gledališke igre.

V okviru specializirane knjižnice Hiša svetov v Knjižnici Otona Župančiča nudijo strokovno in poljudno literaturo ter video gradivo s področja metodologije globalnega učenja, človekovih pravic, medkulturnosti, globalizacije, razvojnih študij, študij konfliktov in miru, okolja, prehrane in vode ter aktivnega državljanstva. 

Pri programu podporništva otrokom in lokalnim skupnostim so se povezali z organizacijami iz Gane, Burkine Faso in Kenije. V sodelovanju z njimi podpirajo otroke na izobraževalni poti in izvajajo projekte, namenjene lokalnim skupnostim. 

So soustanovitelji prve pravične trgovine v Sloveniji, 3Muhe, ter Platforme SLOGA, ustanovitelji Zavoda za pravično trgovino ter s strani Evropske mreže za globalno učenje nagrajenega Kluba učiteljic in učiteljev globalnega učenja, v katerega je včlanjenih že 85 učiteljic in učiteljev iz vse Slovenije. Na Platformi SLOGA vodijo delovno skupino za globalno učenje in tako že 20 let vplivajo na širšo vpetost globalnega učenja tako v strokovne kroge kot širšo javnost.

Kot strokovna in hkrati aktivistična organizacija so aktivno vpeti v široko področje civilne družbe, tudi na področju zagovorništva. So člani koalicije NVO za spremljanje človekovih pravic beguncev in migrantov ter člani mreže okoljskih organizacij Plan B za Slovenijo. Odzivajo se na trenutne izzive v zvezi s sprejemanjem restriktivne zakonodaje, kršitvami človekovih pravic in prepovedjo diskriminacije skupin ali posameznikov.

V prihodnjih treh letih bodo programe na področjih globalnega učenja in razvojnega sodelovanja prepletli, tako da se bodo njihovi učinki medsebojno krepili. Osredotočili se bodo na šest ključnih področij: aktivno državljanstvo, okolje, migracije, razvoj, človekove pravice in medkulturnost ter tako zagotavljali poglobljeno in široko pokrivanje področja globalnega učenja. Programe obeh področij bodo izvajali v tesnem partnerstvu z drugimi akterji na področju globalnega učenja in razvojnega sodelovanja, zlasti v Evropi in Afriki. 

Poglobili bodo sodelovanje s pravično trgovino 3Muhe, okrepili delo na Klubu učiteljic in učiteljev globalnega učenja ter širili podporno mrežo zunanjih sodelavk, prostovoljcev in trenerk, ki bodo v okviru projektnih skupin sodelovali pri pripravi in izvedbi novih projektov v skladu s poslanstvom organizacije. Vzpostavili bodo vključujoče skupnostne prostore za namene izvajanja aktivnosti društva, razširitev sedanje Hiše svetov ter za podporo iniciativ in gibanj mladih, oseb z migrantsko izkušnjo drugih ranljivih skupin.

Kontaktna oseba: Alma Rogina
HUMANITAS