Ker alkohol ni mleko – zagovorništvo na področju alkoholne politike

Razpis: Javni razpis za srednje in velike projekte
Prednostno področje: Okrepljena zagovorniška/watchdog vloga nevladnih organizacij
Trajanje projekta: 1. 9. 2020 do 1. 9. 2022
Vrednost projekta: 67.000,00 evrov

Obseg in vzorci rabe alkohola v Sloveniji so zaskrbljujoči, zlasti med mladimi. V raziskavi, ki smo jo izvedli decembra 2017, so bili mladi aktivisti v vlogi skritih kupcev pri nakupu alkohola v gostinskih lokalih od skupno 150 poskusov »uspešni« v 96,7 % primerih, v času prireditve Ritem mladosti pa je skoraj tri četrtine mladoletnih brez težav dobilo alkohol tudi v trgovinah. S pobudo »Ker alkohol ni mleko« si prizadevamo spreminjati prepričanja, stališča in odnos ljudi do alkohola, hkrati pa želimo doseči zaostritev političnih ukrepov za zmanjšanje rabe alkohola v Sloveniji.

Glavni cilj projekta je s celovito organizirano akcijo ter opolnomočenjem pripravljalcev politik in odločevalcev doseči izboljšanje stanja in zmanjšati brezbrižnost celotne družbe do alkohola in alkoholne politike. Javnost bomo informirali in ozaveščali o stanju, npr. o napačnih prepričanjih, stališčih in odnosu ljudi, ter dobrih praksah – učinkovitih ukrepih na področju alkoholne politike in rabe alkohola zlasti med mladimi. Pripravljali bomo tudi zakonodajne pobude. Ključnim političnim deležnikom bomo na ta način olajšali odločanje glede ukrepanja in hkrati poskušali doseči močno javno podporo ukrepom in zavedanje, da je treba v Sloveniji na področju alkohola in alkoholne politike storiti občutno več.

Ciljne skupine so zlasti pripravljavci politik ter odločevalci na področju javnega zdravja in širše, mediji, uporabniki družbenih omrežij, starši in drugi pomembni odrasli, gostinci, trgovci in nevladne organizacije (NVO) s področja javnega zdravja. Dolgoročne koristi od projekta bodo imeli predvsem otroci in mladi z vidika izboljšanja zdravja ter zmanjšanja prisotnosti alkohola v njihovem vsakdanu.

Kontaktna oseba: Matej Košir
alkohol

Nosilec projekta: Slovensko združenje za kronične nenalezljive bolezni

Partner iz države donatorice: IOGT Iceland (Islandija)
Projektni partnerji: Slovensko združenje za kronične nenalezljive bolezni (prijavitelj), Inštitut za raziskave in razvoj »Utrip«, Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija, IMZTR, Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo