ŠNOF – Študentski nadzor organizacije in financiranja

Razpis: Javni poziv za mikro projekte
Prednostno področje: Okrepljena zagovorniška/watchdog vloga nevladnih organizacij
Trajanje projekta: 7. 4. 2021 do 06. 10. 2021
Vrednost projekta: 5.000 evrov

ŠNOF smo študentska iniciativa, ki je nastala maja letos zaradi poročil z nekaterih fakultet Univerze v Ljubljani o kritičnem manku transparentnosti in možnosti participacije pri sprejemanju letnih vsebinskih in finančnih načrtov na lokalnih izpostavah Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU). Lokalne izpostave študentske organizacije na visokošolskih in višješolskih zavodih, krajše ŠOVZ, sicer delujejo na vseh 26-ih fakultetah univerze in štirih zunanjih zavodih. ŠOU je v letošnjem okrnjenem proračunu za delovanje ŠOVZ namenila zgolj dobrih 8 odstotkov predvidenih izdatkov za tekoče leto.

Pri sprejemanju letošnjih finančnih načrtov je prišlo do določenih kršitev pravilnikov o delovanju in financiranju ŠOVZ. O tem poročajo z nekaterih fakultetnih izpostav ŠOVZ, kjer imajo svoje predstavnike v upravnih odborih politične sile, ki so v opoziciji trenutni koaliciji Modrih in Povezanih.

Po našem mnenju je osrednja težava povezana s sklicevanjem javnih tribun. Javne tribune bi naj bile sklicane pred samim sprejemanjem finančnih načrtov za prihajajoče leto. Denar, namenjen ŠOVZ, spada namreč med redka sredstva študentske organizacije, o katerih lahko soodloča vsak študent in študentka posameznega zavoda, na primer s predlaganjem projektov. Dodatno težavo glede študentskega organiziranja predstavljajo v tem kontekstu fakultete, kjer je ŠOVZ sploh edina oblika združevanja študentov, kjer torej ni društev ali drugih interesnih skupin študentov.

V okviru projekta ŠNOF želimo študente z izobraževanjem in obveščanjem o kršitvah in možnih izboljšavah pozvati k aktivnejšemu vključevanju v sooblikovanje aktivnosti na fakultetah. Z izdelavo izobraževalnih vsebin jim želimo razložiti in približati delovanje ŠOVZ. Dejavnosti posameznega ŠOVZ namreč v večini primerov niso javno dostopne niti študentom na vsakem višje- oziroma visokošolskem zavodu. Nagovorili bomo tudi študentske funkcionarje. Ozavestili jih bomo in spodbudili k delovanju v skladu z veljavnimi akti, načeli transparentnosti ter jim ponudili pomoč pri vzpostavljanju ustreznega in odgovornega komuniciranja o svojem delovanju študentom, ki jih predstavljajo.

Kontaktna oseba: Luka Stegne
IMG_7378

Nosilec projekta: Študentsko sociološko društvo SocioKlub

Partnerja: Lista demokratičnega študentstva, Študentsko društvo Zagon