Varuhi Sore – za najboljše naravne rešitve protipoplavnega urejanja reke Sore

Razpis: Javni poziv za mikro projekte (hiter odziv)
Prednostno področje: Okrepljena zagovorniška/watchdog vloga nevladnih organizacij
Trajanje projekta: 6 mesecev (1. 5. 2023–1. 11. 2023)
Vrednost projekta: 5.000,00 evrov

Civilna iniciativa Varuhi Sore je nastala kot odziv na načrtovani projekt občine Škofja Loka pri regulaciji in pozidavi nabrežin sotočja Poljanske in Selške Sore v Škofji Loki. Z načrtovanimi posegi za povečanje protipoplavne zaščite bi prišlo do degradiranja obstoječih rečnih habitatov in naravnega izgleda tega območja ter do odvzema razlivnega prostora reke.

Namen akcije je uskladiti oziroma nadgraditi obstoječo projektno nalogo občine Škofja Loka za protipoplavno ureditev na reki Sori v Škofji Loki v skladu z zahtevami Načrta za odpornost in okrevanje, predvsem v smislu upoštevanja dveh konceptov: na naravi temelječe rešitve in »ne škoduj bistveno«. Projektna naloga, ki jo bo pripravila civilna družba, bo temeljila na uporabi naravnih procesov za zadrževanje vode na mestu nastanka in posledično zmanjševanje poplavne nevarnosti. Natančneje na naravi temelječih rešitvah oziroma NBS (na primer odpiranje poplavnih ravnic, odstranjevanje ovir in zasaditev obrežne vegetacije) ter upoštevanju in ohranjanju trenutnega ekološkega stanja rečnega koridorja reke Sore ter obstoječih zavarovanih območij znotraj le-tega.

Kontaktna oseba: Tony Mlakar
varuhi-sore

Nosilec projekta: Alpe Adria Green, mednarodno društvo za varstvo okolja in narave