Za Savo

Razpis: Javni poziv za mikro projekte
Prednostno področje: Okrepljena zagovorniška/watchdog vloga nevladnih organizacij
Trajanje projekta: 23. 11. 2020– 22. 2. 2021
Vrednost projekta: 5.000 evrov

Sava je z 221 km toka najdaljša slovenska reka. Spada med bolje ohranjene reke v Evropi, njeno porečje je vroča točka evropske biodiverzitete. Eno največjih groženj Savi predstavljajo projekti hidroelektrarn. V Sloveniji imamo na njej že zgrajenih 8 velikih in več kot 200 malih HE, ki so prisotne tako na Savi kot njenih pritokih. Srednja Sava med Medvodami in Vrhovim je tako edini še ohranjeni daljši, prosto tekoči odsek Save v Sloveniji. Na tem območju živi naša osrednja populacija sulca, ki je ena najvitalnejših populacij v Evropi in na Balkanu. Srednja Sava predstavlja izjemno pomemben življenjski prostor številnih drugih domorodnih in ogroženih živalskih ter rastlinskih vrst, hkrati pa ima velik pomen za ljudi. V savskih naplavinah se nahajajo zaloge kakovostne pitne vode, plodna polja v njenem porečju omogočajo pridelavo hrane, vodni in obvodni prostor ponuja prebivalcem možnosti za oddih in rekreacijo. Eno največjih groženj Savi predstavljajo projekti hidroelektrarn.

Holding Slovenske elektrarne (HSE) namerava na srednji Savi graditi verigo 10 novih velikih hidroelektrarn od Hrastnika do Tacna. V začetku oktobra 2020 je bila podpisana koncesijska pogodba in sporazum z občinami v Zasavju glede gradnje prvega odseka: HE Suhadol, HE Trbovlje, HE Renke.

Vlada in HSE sta zainteresirana za čim hitrejšo izgradnjo HE na srednji Savi in v javnosti predstavljata zgolj argumente, ki so projektu v prid. Devet nevladnih organizacij, gibanj in civilnih iniciativ se je povezalo v skupino Za Savo: Društvo Eko krog, Zavod Leeway Collective, Inštitut LUTRA, Društvo za preučevanje rib Slovenije, Balkan River Defence, Mladi za podnebno pravičnost, Zavod REVIVO, Civilna iniciativa #ZaSavo Litija, Civilna iniciativa za ekosocialno družbo in razvoj Zasavja.

V okviru projekta bomo analizirali koncesijsko pogodbo in strategijo prestrukturiranja premogovniške regije Zasavje. Podprli bomo scenarij razvoja, ki temelji na spoštovanju njene naravne in kulturne dediščine. Naše ugotovitve in stališča bomo predstavili javnosti preko medijev in spletne strani, kjer zbiramo tudi podporo posameznikov in organizacij. Naš osrednji cilj je visoka javna podpora scenariju razvoja Zasavja, ki ne vključuje HE in temelji na zelenem razvoju, ohranjeni naravi ter zdravem življenjskem okolju. Krepili bomo pritisk na odločevalce za transparentnejše in bolj vključujoče postopke gradnje HE na srednji Savi ter oblikovanja razvojne strategije regije.

Kontaktna oseba: Erika Oblak
ZaSavo_KatjaJemec-14

Nosilec projekta: Eko krog, društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo

Partner: Leeway Collective, zavod za promocijo in varovanje vodnih Ekosistemov